Sorteren op: Relevantie | Prijs: Laag naar hoog, Hoog naar laag
Afbeelding van ABC voor raadsleden

ABC voor raadsleden

ABC voor raadsleden: termen, woorden en uitdrukkingen "in en om de raadzaal" toegelicht en verduidelijkt geeft een uitleg over de termen die ieder raadslid dient te begrijpen. Personen van 18 jaar en ouder hebben het passief kiesrecht voor de gemeenteraad...

Afbeelding van Asbest

Asbest

Asbest, Toezicht en Handhaving biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. Deze tweede, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie....

Afbeelding van Asbest, toezicht en handhaving

Asbest, toezicht en handhaving

Asbest, Toezicht en Handhaving biedt een actueel en alomvattend juridisch overzicht van de asbestgerelateerde wet- en regelgeving. Deze derde, herziene druk geeft een helder overzicht van het bestuursrechtelijk kader en van alle (nieuwe) relevante jurisprudentie,...

Afbeelding van Awb en ruimte

Awb en ruimte

Awb en ruimte behandelt de belangrijkste leerstukken, begrippen en procedures uit de Awb waarbij steeds de koppeling gelegd wordt tussen deze wet en de praktijk van diegene die werkzaam is in het ruimtelijk ordeningsrecht. De Algemene wet bestuursrecht...

Afbeelding van Besluit activiteiten leefomgeving

Besluit activiteiten leefomgeving

De uitgave Besluit activiteiten leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk...

Afbeelding van Besluit bouwwerken leefomgeving

Besluit bouwwerken leefomgeving

De uitgave Besluit bouwwerken leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk...

Afbeelding van Besluit kwaliteit leefomgeving

Besluit kwaliteit leefomgeving

De uitgave Besluit kwaliteit leefomgeving Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit kwaliteit leefomgeving, dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een...

Afbeelding van Bestuursrechtspraak op thema

Bestuursrechtspraak op thema

Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een grote hoeveelheid ongeschreven Algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van de rechtspraak was daarmee niet afgelopen; integendeel. Wekelijks levert de bestuursrechtspraak een groot...

Afbeelding van Bestuursrechtspraak op thema 2015

Bestuursrechtspraak op thema 2015

Bestuursrechtspraak op thema (vierde druk) biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven. Het boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken de actuele stand van...

Afbeelding van Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 en Regeling Bouwbesluit 2012 Aanleiding tot deze zevende druk is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2019. Deze uitgave bevat het Bouwbesluit 2012 zoals dit met ingang van 1 juli 2019 luidt, na inwerkingtreding van het besluit...

Afbeelding van Checklist Privacy

Checklist Privacy

In Checklist Privacy: privacybeleid in 46 checklists bieden de auteurs aan de hand van 46 checklists handvatten voor het inrichten van een privacy policy. Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en overheden hebben persoonsgegevens zelf nodig om hun...

Afbeelding van Checklist privacy: privacybeleid in 30 checklists

Checklist privacy: privacybeleid in 30 checklists

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens. Denk aan ziektegegevens van medewerkers, het houden van cameratoezicht, het bijhouden van klantgegevens etc. Overheden hebben persoonsgegevens nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Bijvoorbeeld voor...

Afbeelding van Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed en ruimte

In Cultureel erfgoed en ruimte: gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening staat de relatie tussen cultureel erfgoed en de ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op relevante beleidskaders en wet- en regelgeving en de...

Afbeelding van De wereld van renovatie en transformatie

De wereld van renovatie en transformatie

De Wereld van Renovatie en Transformatie biedt een overzicht van alle aspecten die van belang zijn bij herbestemmen en transformatie. Het is geen standaard handboek, maar het besteedt extra aandacht aan de specifieke aspecten die spelen bij renovatie...

Afbeelding van Externe veiligheid en ruimte

Externe veiligheid en ruimte

In de uitgave Externe Veiligheid en Ruimte wordt de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid uitvoerig in kaart gebracht. Het boek biedt een handreiking om de overgangsfase tussen het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid...

Afbeelding van Flex B.V.

Flex B.V.

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking getreden. De wetsartikelen die wijzigen ten gevolge van de invoering van de Flex-B.V. kunnen niet volledig begrepen worden zonder kennis te nemen van de daarbij behorende...

Afbeelding van Geluid en ruimte

Geluid en ruimte

In Geluid en Ruimte, het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor staat de relatie tussen geluid en ruimtelijke ordening centraal. Met name door een goede ruimtelijke ordening kunnen geluidbronnen en potentieel gehinderden op gepaste afstand...

Afbeelding van Gemeenterecht in de praktijk

Gemeenterecht in de praktijk

Gemeenterecht in de praktijk bevat een algemene beschouwing van de aard en positie van de gemeentelijke overheid en biedt op een toegankelijke wijze inzicht in het gemeenterecht in de praktijk. De uitgave besteedt vooral aandacht aan gemeenterecht, maar...

Afbeelding van Grondexploitatiewet

Grondexploitatiewet

In Vraag en Antwoord Grondexploitatiewet wordt in begrijpelijke taal antwoord gegeven op tal van vragen die men in dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening veelvuldig tegenkomt. Aan de hand van eenvoudige (reken)voorbeelden wordt inzicht gegeven...

Afbeelding van Handboek afvalstoffenrecht

Handboek afvalstoffenrecht

In deze tweede geheel herziene druk van het Handboek Afvalstoffenrecht wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Relevante definities worden benoemd, toegelicht...

Afbeelding van Handboek bodembeschermingsrecht

Handboek bodembeschermingsrecht

In het Handboek Bodembeschermingsrecht wordt een volledig overzicht gegeven van de op dit moment relevante wet- en regelgeving van het bodembeschermingsrecht, hun praktische toepassingen en jurisprudentie. Om de juridische betekenis te verduidelijken...

Afbeelding van Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen

Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen: heldere rolverdeling, hogere bouwkwaliteit, beoogt door het uitleggen van de verschillende rollen de implementatie van deze grote verandering in de bouwsector te ondersteunen. Stapsgewijs wordt de bijdrage...

Afbeelding van Handboek Milieurecht

Handboek Milieurecht

In het Handboek Milieurecht staat het bestuursrechtelijke milieurecht centraal. De kern wordt gevormd door Wet milieubeheer (trad op 1 maart 1993 in werking) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo trad op 1 oktober 2010 in werking). De...

Afbeelding van Handboek ruimtelijke ordening en bouw

Handboek ruimtelijke ordening en bouw

Het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht (vijfde druk) is een compleet handboek waarin alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) wordt behandeld. Dit boek...

Afbeelding van Handboek wet natuurbescherming

Handboek wet natuurbescherming

Het Handboek Natuurbeschermingsrecht geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wnb, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar. In dit handboek wordt niet alleen de parlementaire geschiedenis beschreven ter toelichting...

Afbeelding van Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Het Handboek Wet Verbetering Poortwachter (zesde druk) is een uitgebreid naslagwerk over alles wat met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) te maken heeft. Deze wet is van belang als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt. De WVP legt de werknemer...

Afbeelding van Handleiding meten en rekenen industrielawaai

Handleiding meten en rekenen industrielawaai

De Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai samengesteld door Ministerie van VROM en Adviesbureau Peutz beschrijft twee methoden om geluid in de omgeving van inrichtingen te meten en te berekenen. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van begrippen...

Afbeelding van Hoofdlijnen van het omgevingsrecht

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht schetst een duidelijk en toegankelijk beeld van het brede terrein van het omgevingsrecht. Dit boek beschrijft de verschillende deelgebieden waarvan de vergunningstelsels zijn opgegaan in de Wabo. Met de inwerking treding...