Sorteren op: Relevantie | Prijs: Laag naar hoog, Hoog naar laag
Afbeelding van 16 Juristen En Hun Filosofische Inspiratie

16 Juristen En Hun Filosofische Inspiratie

Dit boek bevat intellectuele biografieën van zestien belangrijke Nederlandse juristen. Hun juridisch werk wordt geplaatst in het licht van hun, al dan niet expliciet beleden, rechtstheoretische uitgangspunten. Daarmee wordt een beeld verkregen van de...

Afbeelding van Aanbestedingsrecht 2018/2020

Aanbestedingsrecht 2018/2020

Bevat o.a. Richtlijn Overheden Richtlijn Speciale Sectoren Concessierichtlijn Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbestedingswet 2012 Gids proportionaliteit Interpretatieve mededelingen Europese Commissie Explanatory notes Europese Commissie Teksten zoals...

Afbeelding van Aanbestedingsrecht 2018-2020 - Studenteneditie

Aanbestedingsrecht 2018-2020 - Studenteneditie

Bevat: Richtlijn overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten Concessierichtlijn Drempelbedragen verordening Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingsbesluit Gids proportionaliteit Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

Afbeelding van Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

De aansprakelijkheid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) staat door de kredietcrisis in het brandpunt van de belangstelling. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of zij adequaat toezicht hebben gehouden op DSB Bank, die...

Afbeelding van Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Katharina Boele-Woelki Nieuws over UCERF Katharina Boele-Woelki, Ian Curry-Sumner en Wendy Schrama De erkenning van polygame huwelijken in Nederland Marta Pertegás Internationale kinderbescherming: behaalde resultaten van de Haagse Conferentie en toekomstige...

Afbeelding van Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden

Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden

Art. 24 Rv draagt de rechter op de zaak te onderzoeken en te beslissen op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd. Art. 25 Rv gebiedt de rechter rechtsgronden aan te vullen. Het onderscheid tussen...

Afbeelding van Amsterdam- Brussel-Luxemburg-Straatsburg

Amsterdam- Brussel-Luxemburg-Straatsburg

Over de betekenis van de internationale rechtspraak voor Nederland zijn kort geleden twee preadviezen verschenen. De zes opstellen in deze bundel laten zich lezen als aanvullingen daarop. Zij geven de persoonlijke ervaring van de auteurs weer met de rechtspraak...

Afbeelding van '... Om Te Doen Ophouden De Menigvuldige Twistgedingen ...'

'... Om Te Doen Ophouden De Menigvuldige Twistgedingen ...'

Soms gaat achter één woord een hele geschiedenis schuil. Zo is er tientallen jaren strijd geleverd omtrent de 'ware' betekenis van het woord 'onrechtmatig' in - wat nu is - art. 6:162 BW. En dat niet slechts om des keizers baard,...

Afbeelding van Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving

Arbeidsovereenkomst en aanverwante regelgeving

Teksten zoals deze gelden op 1 september 2016 Burgerlijk Wetboek, Boek 7 Bijzondere overeenkomsten Ontslagregeling Regeling UWV ontslagprocedure Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding Regeling looncomponenten en arbeidsduur...

Afbeelding van Arbitration 2018

Arbitration 2018

Dutch Arbitration Act New York Convention ICSID Convention UNCITRAL Model Law UNCITRAL Arbitration Rules IBA Guidelines NAI Arbitration Rules ICC Arbitration Rules LCIA Arbitration Rules ICDR International Arbitration Rules PRIME Finance Arbitration Rules...

Afbeelding van Argumentatietheorie en recht

Argumentatietheorie en recht

Dit boek beoogt in de eerste plaats bij (aankomende) juristen belangstelling te wekken voor het vakgebied argumentatieleer, door een indruk te geven van hetgeen deze discipline voor juristen kan betekenen. Het gaat daarbij niet om het aanreiken van een...

Afbeelding van Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed

Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed

Met ingang van 1 april 1988 kent het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het exhibitie-artikel 843a. Een dergelijk artikel stond voor die datum in het Burgerlijk Wetboek maar leidde een kwijnend bestaan. De verplaatsing naar het Wetboek van Burgerlijke...

Afbeelding van AVG & uitvoeringswet AVG 2018

AVG & uitvoeringswet AVG 2018

Het boek 'AVG & uitvoeringswet AVG 2018' koop je bij bookspot.nl, nu voor €17.50!

Afbeelding van Beklaagde hoven

Beklaagde hoven

Een klacht is een uiting van onvrede of ongenoegen. De wijze waarop een rechtbank of een gerechtshof met een klacht omgaat, heeft invloed op de relatie tussen justitie en justitiabele. Het is daarom van belang dat de genoemde gerechten over een deugdelijke...

Afbeelding van Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht

Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht

Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zestien rechtenstudenten doen erin verslag van hun onderzoek naar de invloed...

Afbeelding van Blik op de rijksoverheid

Blik op de rijksoverheid

Wat zijn programmaministers, hoe is een ministerie opgebouwd en welke mogelijkheden zijn er om te controleren of een zelfstandig bestuursorgaan zijn werk goed doet? Allemaal vragen die te maken hebben met de positie en de organisatie van de rijksoverheid....

Afbeelding van Breed burgerlijk recht

Breed burgerlijk recht

Het boek 'Breed burgerlijk recht' van Hanneke Spath koop je bij bookspot.nl, nu voor €17.50!

Afbeelding van Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie

Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie

Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie behandelt in 11 hoofdstukken enkele hoofdvragen van de encyclopedie en filosofie van het recht. Is de rechtswetenschap wel een echte wetenschap? Mogen wij andere culturen beoordelen met onze normen? Is godsdienst...

Afbeelding van Causualiteit

Causualiteit

Causaliteit. Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Vijftien rechtenstudenten doen in deze bundel verslag van de rol...

Afbeelding van Commentaren op fundamentele herbezinning

Commentaren op fundamentele herbezinning

Commentaren op fundamentele herbezinning. De Tweede Kamer heeft bij de voorbereiding van het op 1 januari 2002 ingevoerde nieuwe burgerlijk procesrecht in eerste aanleg erop aangedrongen dat na die invoering een fundamentele herbezinning op het burgerlijke...

Afbeelding van Conflictoplossing en scheidingsrecht

Conflictoplossing en scheidingsrecht

In de politiek, praktijk en wetenschap wordt actief gezocht naar manieren waarop een harmonieuze afwikkeling van een (echt)scheiding kan worden gestimuleerd. Daarbij wordt gestreefd naar het voorkomen van scheidings- en omgangsproblematiek: langdurige,...

Afbeelding van Constitutional Law of the Netherlands

Constitutional Law of the Netherlands

This book contains materials for the study of the constitutional law of the Netherlands. It has been designed as a course book for foreign students visiting Dutch Univerities. It will also be helpful for the general foreign reader with an interest in...

Afbeelding van Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis

Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis

Deze wetseditie bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn (o.a. de Blijde Inkomste van 1356 en het Groot...

Afbeelding van Constitutionele klassiekers

Constitutionele klassiekers

Voor een goed begrip van het Nederlandse staatsrecht is kennis van constitutionele voorlopers en buitenlandse tegenhangers van de Grondwet onontbeerlijk. De Unie van Utrecht en het Plakkaat van Verlatinge gaven vorm aan de Republiek. De Magna Carta, de...

Afbeelding van De bancaire kredietovereenkomst

De bancaire kredietovereenkomst

Dit cahier behandelt de juridische en enige praktische aspecten van bancair krediet, in het bijzonder van kredieten zoals die door Nederlandse banken verstrekt plegen te worden aan kleine tot middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties. Aandacht...

Afbeelding van De bezwaarschriftprocedure

De bezwaarschriftprocedure

In 1994 is de bezwaarschriftprocedure de algemeen verplichte voorprocedure geworden: wie het met een besluit van een bestuursorgaan niet eens is, moet daartegen eerst bezwaar maken voordat beroep op de rechter mogelijk is. In de tien jaar sinds 1994 is...

Afbeelding van De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht

De Digesten, die in 533 tot stand kwamen, vormen mogelijk het meest wezenlijke deel van het Corpus Iuris Civilis. Het is een bloemlezing van tekstfragmenten uit de klassieke periode van de Romeinse rechtswetenschap ontleend aan rechtsgeleerden, zoals...

Afbeelding van De Europese staatssteunregels

De Europese staatssteunregels

De staatssteunregels als beleidskansen voor overheden Relevante Verdragsartikelen Procedurele regelgeving Wat is staatssteun? Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun? Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld? Hoe kan een...