Sorteren op: Relevantie | Prijs: Laag naar hoog, Hoog naar laag
Afbeelding van Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten kunnen ontstaan door het niet goed functioneren van lippen, tong, wangen, gehemelte en kaak of door een stoornis in de vorm van het spraakapparaat. Bij kinderen kan men denken aan klachten over kwijlen, mondademen, duimzuigen...

Afbeelding van Coaching in de studententijd

Coaching in de studententijd

Idealiter zijn studenten als ze de universiteit verlaten al voor een deel hun toekomstige zelf op het spoor gekomen. Dit boek biedt daarbij een helpende hand. De relatie met ouders, relaties en seksualiteit, burn-out, pesten, rouw, hoogbegaafdheid, depressie...

Afbeelding van Contrastieve grammatica Engels

Contrastieve grammatica Engels

Deze uitgave biedt een revisieprogramma Engels waarin alle gangbare onderwerpen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoordstijden en de lijdende vorm. Het materiaal is vooral geschikt voor Nederlandstalige studenten aan hogescholen en universiteiten...

Afbeelding van De diagnostische cyclus

De diagnostische cyclus

Na een aantal jaren vruchtbaar gebruik (in opleiding én praktijk) van Diagnostische besluitvorming. Handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus (1995), is een volledige herziening tot standgekomen. Daarbij waren de opgedane ervaringen en...

Afbeelding van Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking

Dit boek gaat over de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Aandacht voor de verstandelijke en sociale ontwikkeling was er al langer. Emoties ervaren...

Afbeelding van Gedragsproblemen in scholen

Gedragsproblemen in scholen

Dit boek gaat over gedragsproblemen in scholen. De onderwijsleersituatie staat centraal, vooral het denken en handelen van leraren. Het gaat om hun visie, houding, overtuigingen en gevoelens ten opzichte van gedragsproblemen en hun strategieën. Wat doen...

Afbeelding van Gehoord worden

Gehoord worden

Wat betekent slecht horen in het dagelijks leven van mensen met gehoorproblemen? Wat betekent het voor hun omgeving? Wat gaat slechthorenden goed af en waar lopen ze tegen aan? Hoe leert een slechthorende baby praten? Is het voor een slechthorende puber...

Afbeelding van Geregeld!

Geregeld!

In de spelling van onze taal komt een aantal typen fouten relatief vaak voor. In het bijzonder zijn dat fouten bij woorden als 'bomen' en 'bommen' en bij het schrijven van woorden met -d/-t /-dd-/-tt-/-dt. In het apart verschenen boekdeel...

Afbeelding van Handelingsgerich diagnostiek in de jeugdzorg

Handelingsgerich diagnostiek in de jeugdzorg

Diagnostische besluitvorming is een complex proces en kan verregaande gevolgen hebben voor kind en opvoeders. Het praktijkmodel handelingsgerichte diagnostiek (HGD) concretiseert het diagnostisch proces daarom in heldere fasen met concrete stappen. Het...

Afbeelding van Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs

Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) staat na 15 jaar nog onverminderd in de belangstelling. Veel onderwijsprofessionals omarmen het model dat hen inspireert tot een reflectie op hun diagnostische werk. De uitgangspunten en fasen van HGD kunnen hun professionele...

Afbeelding van Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

In deze volledig nieuwe en actuele versie van het 'gele' boek HGW een handreiking voor het schoolteam zijn de inhoud en uitgangspunten aanzienlijk veranderd. Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op de eerste plaats en is...

Afbeelding van Handelsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Handelsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en staat volop in de belangstelling. Het maakt passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet. HGW is doel- en opbrengstgericht en onderwijsbehoeften van...

Afbeelding van Het belang van spelen

Het belang van spelen

Voor het leren en de ontwikkeling van kinderen is altijd veel aandacht. Vaak gaat het daarbij vooral om vakken op school. Dat kinderen naast leren op school ook graag spelen, en wat eigenlijk het belang is van spelen, daar gaat dit boek over. De auteurs...

Afbeelding van Het nieuwe organiseren

Het nieuwe organiseren

Dit boek gaat over integraal organiseren. Organisaties staan tegenwoordig voor grote uitdagingen op het terrein van innovatie, klantgerichtheid, flexibiliteit, productiviteitsverhoging en het vinden en behouden van talent. Eenzijdige technische innovaties...

Afbeelding van Het succes van tweetalig opvoeden

Het succes van tweetalig opvoeden

Dit boek is bedoeld voor ouders en opvoeders die te maken hebben met tweetalige opvoeding. Tweetaligheid komt steeds vaker voor doordat mensen naar andere landen vertrekken om daar te gaan wonen en werken. Dit boek wil ouders en opvoeders helpen om de...

Afbeelding van Het vollehoofdenboek

Het vollehoofdenboek

Een vol hoofd is een hoofd waar niks meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wilt zeggen. Ook samenwerken of samen...

Afbeelding van Ho, tot hier en niet verder

Ho, tot hier en niet verder

De methode "Ho, tot hier en niet verder...!" is een integratieve en ontwikkelingsgerichte benadering om blokkades in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen of tijdig te helpen oplossen. * Zó dat kinderen leren op zichzelf te vertrouwen, stevig in...

Afbeelding van Ho, tot hier en niet verder…!

Ho, tot hier en niet verder…!

Kinderen leren voor zichzelf te zorgen, in relatie tot de ander, met respect voor zichzelf en de ander. Het ontwikkelen van psychosociale weerbaarheid is een sociaal gebeuren. Of een kind weerbaar is, wordt zichtbaar in de interactie met zichzelf en zijn...

Afbeelding van Kan een bloemkool denken

Kan een bloemkool denken

In Kan een bloemkool denken legt docent filosofie en auteur Jan de Bas op heldere en structurele wijze uit hoe je aan de slag kan met filosoferen met kinderen (FMK). De Bas doet dit aan de hand van vijf hoofdthema's uit de filosofie: zijn, denken,...

Afbeelding van Kinderen leren initiatieven nemen in communicatie

Kinderen leren initiatieven nemen in communicatie

KLIN© is een programma ontwikkeld voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) van 3 tot 12 jaar en hun ouders, behandelaars en leerkrachten. Het KLIN©-programma biedt een aangepaste speel- en leeromgeving die voor elk kind passend...

Afbeelding van Kinderen met specifieke taalstoornissen

Kinderen met specifieke taalstoornissen

Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel ESM genoemd) hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt...

Afbeelding van Nu versta ik je!

Nu versta ik je!

Met Nu versta ik je! kunnen anderstalige cursisten hun uitspraak van het Nederlands verbeteren. Het boek werkt met een contrastieve aanpak: cursisten oefenen met moeilijke klankcombinaties om zo het verschil tussen klanken eerst te leren onderscheiden...

Afbeelding van Onderzoeksmatig leidinggeven

Onderzoeksmatig leidinggeven

Onderzoeksmatig werken en leidinggeven zijn sterk gerelateerd aan wat de toekomst van het onderwijs verlangt. Schoolleiders en bestuurders vragen zich af hoe zij het onderzoekend werken van leraren en leerlingen kunnen bevorderen. De kenniskring 'Leiderschap...

Afbeelding van Onzichtbaar verdriet

Onzichtbaar verdriet

Onzichtbaar verdriet - Praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties Dit boek is voor iedereen die meer wil weten over de vele mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan bij een (naderend) en vaak onzichtbaar verlies. Het gaat in...

Afbeelding van Spraaktaal

Spraaktaal

Jongeren met een taalstoornis (ESM, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen....

Afbeelding van Strategische marketing

Strategische marketing

STRATEGISCHE MARKETING: HANDBOEK VOOR VERNIEUWEND DENKEN! De 'sense of urgency' van deze eeuw vraagt om een opera- tionele aanpak van strategische problemen. Dit handboek behandelt systematisch en op een praktische manier diverse strategische...

Afbeelding van Succesvol omgaan gedragsproblemen

Succesvol omgaan gedragsproblemen

Een gereedschapskist of wetenschappelijke toverstok met tips en trucs voor het oplossen van gedragsproblemen bestaat niet. We zullen het met iets anders moeten doen. Daarover gaat het boek Gedragsproblemen in scholen (Acco, 2009). Na het verschijnen ervan...

Afbeelding van The Busy Brain Book

The Busy Brain Book

A busy brain already has a lot on its mind and doesn't find it easy to add any more. With an overloaded mind it's hard to think straight or pay attention. You find yourself getting tired and angry easily, which stops you explaining clearly what you want...